Your B2B Clients

Odnos koji Vaša kompanija ima sa svojim klijentima (korporativnim kupcima) ima svoje specifičnosti i one treba da se ogledaju i kada se od njih traži povratna informacija o zajedničkoj saradnji. Pristup prikupljanju podataka se prilagođava u odnosu na specifične grupe klijenata ili pojedinačne klijente (CAWI, F2F, CATI…). Klijenti (kupci) Vaš profesionalizam ocenjuju i na osnovu toga kako izgleda forma najave za istraživanje, a nešto složenije od toga, npr. anketni list ili slično.

Vrednost za Vas ekspertizom Your B2B Clients

Profesionalan pristup, jasni zaključci, fokus na ključne metrike i briga o imidžu koji ostavljate na klijenta (kupca). U ovom istraživačkom procesu sve je senzitivno, a najvažniji su stepen iskrenosti u odgovorima, informacije koje mogu pruže jasniju sliku, dobar utisak od stane klijenta (kupca) nakon istraživanja i zaključci kao osnova za unapređenja.