Prikupljanje podataka

online-research-srbija

Prikupljanje podataka spada u osnovni proces kvalitaitvnih i kvantitativnih metoda. Našim klijentima i partnerima omogućavamo da ovaj važan proces prepuste nama, a oni obezbeđuju ostale faze pre i posle terenskog prikupljanja.

Prikupljanje podataka možemo obaviti sledećim tehnikama:

  • PAPI – „ Paper And Pencil Interviewing“; podaci dobijeni intervjuom na terenu se prvo beleže na papir A4 formata.
  • CAPI – „Computer Assisted Personal Interviewing“; sličan je PAPI tehnici i pripada F2F modelu prikupljanja, ali podaci se unose direktno u komjuterski program (umesto korišćenja unosa podataka prvo na papir pa tek onda u komjuter).
  • CASI – „Computer-Assisted Self-Interviewing“; Na mestu prodaje ispitanik sam popunjava anketu uz pomoć touch screen računare sa instaliranom aplikaciom za anketiranje.
  • TAPI – „Tablet Assisted Personal Interviewing“– metoda identična CAPI metodi, s tim što se podaci unose upotrebom tablet računara.
  • CAWI – “Computer Assisted Web Interviewing” – Metoga prikupljanja podataka Online
  • FGD – “Foku grupna intervjuisanja”
  • InDepth interviewing – Dubinska intervjuisanja
  • Druge specijalizovane tehnike

Klijentima obezbeđujemo čiste baze koje oni koriste za dalju obradu i analizu.


Prikupljanje podataka možemo da sprovedemo sopstvenom mrežom anketara, supervizora i moderatora na teritoriji Srbije, BiH i Crne Gore. Kao članovi ESOMAR-a i MSPA, prikupljanje sa partnerskim kompanijama, možemo da obavimo u svim zemljama Evrope i gotovo svakoj zemlji sveta.