Kvantitativne metode

terensko ispitivanje

Šta su kvantitativne istraživačke metode?

Kvantitativna istraživanja (uprošćeno) podrazumevaju ispitivanje velikog broja ljudi o njihovim mišljenjima, stavovima i iskustvima kako bi se dobile čvrste činjenice i izvršila statistička analiza. Da bi se dobili pouzdani rezultati, bitno je da se ispita dovoljno veliki broj ljudi i da se bude siguran da oni predstavljaju reprezentativni uzorak tržišta koje se ispituje.

Ipak, ako pitanja u upitniku nisu sačinjena na pravi način i ako ispitanik nije na propisan način ispitan, rezultati neće predstavljati mišljenje populacije koja se ispituje.

Najčešće tehnike prikupljanja su:

  • PAPI – „ Paper And Pencil Interviewing“; podaci dobijeni intervjuom na terenu se prvo beleže na papir A4 formata.
  • CAPI – „Computer Assisted Personal Interviewing“; sličan je PAPI tehnici i pripada F2F modelu prikupljanja, ali podaci se unose direktno u komjuterski program (umesto korišćenja unosa podataka prvo na papir pa tek onda u komjuter).
  • CASI – „Computer-Assisted Self-Interviewing“; Na mestu prodaje ispitanik sam popunjava anketu uz pomoć touch screen računare sa instaliranom aplikaciom za anketiranje.
  • TAPI – „Tablet Assisted Personal Interviewing“– metoda identična CAPI metodi, s tim što se podaci unose upotrebom tablet računara.
  • CAWI – “Computer Assisted Web Interviewing” – Metoga prikupljanja podataka Online
IMG_1231 Intelligence anketiranje 1

Važno je istaći da je naša kompanija član ESOMAR te da implementira savremen istraživačke tehnike obezbeđujući najkvalitetinije podatke klijnetima.


Preuzmite Online Panel Book